A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

   PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH MẠC ĐĨNH CHI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Số: 41/BC-THMĐC                                    Ninh Quới, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH GIÁO VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

            Căn cứ vào tình hình tuyển sinh năm học 2018-2019 và tình hình thực tế học sinh trên lớp của trường năm học 2018-2019;

            Nay trường TH Mạc Đĩnh Chi Báo cáo tình hình giáo viên năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

            1. Tình hình học sinh, lớp năm học 2018-2019:

Tổng số học sinh/lớp

Chia ra học sinh/lớp

1 buổi/ngày

2 buổi/ngày

589 /20

589/20

 

            2. Thực trạng đội ngũ giáo viên hiện có:

            - Tổng số giáo viên trong biên chế: 23

            Trong đó:

            + Giáo viên dạy và chủ nhiệm: 20

            + Giáo viên chuyên: 02

           (cụ thể từng môn: Mỹ Thuật, Tiếng Anh)

            + Giáo viên tổng phụ trách đội: 01

            + Giáo viên phổ cập (trung tâm HTCĐ xã): 00

            - Tổng số giáo viên hợp đồng trên bảng lương: 02

            (cụ thể từng môn: Âm nhạc, Thể dục)

            - Tổng số giáo viên hợp đồng tăng giờ năm học trước: 00

            (cụ thể từng môn: 00)

            3. Tình hình thiếu, thừa giáo viên:

            Trên cơ sở giáo viên hiện có và đối chiếu với học sinh/lớp, đơn vị xin báo cáo tình hình thiếu, thừa giáo viên như sau:

            - Thiếu giáo viên: 00

            (cụ thể từng môn: 00)

            - Thừa giáo viên: 00

            (cụ thể từng môn: 00)

            4. Kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên (trường hợp thiếu ghi rõ đã có nguồn hợp đồng             năm trước hoặc nguồn mới chưa; trường hợp thừa giáo viên thì phải họp Ban giám hiệu để bàn bạc và đi đến thống nhất                thừa giáo viên cụ thể họ và tên):

             Không có đề xuất

           

            Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            - Phòng GD-ĐT (b/c);                                                                              

            - Lưu: VT.                                                                                   

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan